Privacyverklaring

Kijk op Ogen handelt wat betreft uw persoonsgegevens op basis van relevante, nationale en Europese, privacywetgeving. Kijk op Ogen heeft in de persoon van de eigenaar een Functionaris Persoonsgegevens (FG).

Doel verwerking persoonsgegevens
Om u goed van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat u ons hiervoor benodigde, relevante, (persoons)gegevens verstrekt.
Aan de hand van de door u verstrekte (persoons)gegevens kunnen de daarvoor opgeleide medewerkers van Kijk op Ogen u adequaat adviseren over de gezondheid van uw ogen, uw oogsterkte, de keuze tussen een bril en/of contactlenzen etc.
Kijk op Ogen maakt gebruik van optometristen. Afhankelijk van uw behoefte kan gebruik worden gemaakt van een optometrist voor het verkrijgen van een algeheel medisch beeld (medische anamnese) over de gezondheid van uw ogen. Ook is het mogelijk dat de optometrist u doorverwijst naar een oogspecialist of huisarts.
Kijk op Ogen deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij u daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend. Kijk op Ogen slaat uw persoonsgegevens alleen op in de Europese Economische ruimte (EER)

Bescherming persoonsgegevens
Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en hebben een boeteclausule bij overtreding van geheimhoudingsbeding in hun arbeidsovereenkomsten staan.
Alle door u verstrekte persoonsgegevens of zaken welke van belang zijn voor de dienstverlening aan u worden volstrekt vertrouwelijk behandeld.
De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie, welke noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn. Daarnaast nemen wij de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:

Wij zorgen voor een goede, organisatorische en technische beveiliging van onze optiek en onze
(klant)systemen.

  • Indien wij gebruik maken van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derden op
  • Door Kijk op Ogen worden alleen persoonsgegevens verwerkt door diegenen, voor wie het noodzakelijk is in het kader van hun functie
  • De (persoons)gegevens worden door Kijk op Ogen niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, doch minimaal gedurende de voor Kijk op Ogen geldende wettelijke bewaartermijn
  • Slechts indien u aan Kijk op Ogen uitdrukkelijke toestemming verleent om uw persoonsgegevens voor u langer te bewaren (om zo een beter beeld van de verbetering c.q. verslechtering van uw ogen te kunnen monitoren) bewaren wij uw persoonsgegevens langer
  • Indien u gebruik gemaakt heeft van het recht vergeten te worden door Kijk op Ogen, dan zullen wij ervoor zorgen dat al uw persoonsgegevens worden verwijderd na het verstrijken van de wettelijke termijn.

Bewaartermijn
De bewaartermijn voor uw medische oogdossier is 15 jaar na uw laatste zorgverzoek (oogmeting, controleafspraak of optometrisch onderzoek). De gegevens over aankopen van brilmonturen en accessoires bewaren wij gedurende de daarvoor geldende garantietermijn. Voor alle overige zaken geldt de fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Uw rechten
Bij Kijk op Ogen heeft u recht om de volgende verzoeken in te dienen:

  • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
  • Recht op correctie van uw persoonsgegevens
  • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
  • Recht om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens
  • Recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens

U kunt gebruik maken van deze rechten door het invullen van een online formulier op onze website.