Optometrie

Optometrie

Een oogmeting of een optometrisch onderzoek, wat is het verschil en wie doet wat?

Refractie (= oogmeting)

Met een refractie wordt de oogfout ofwel de sterkte van uw ogen bepaald. Met speciale testen en vraagstelling wordt doorgaans door de opticien de sterkte van uw ogen bepaald. De sterkte is noodzakelijk voor het goed aanmeten van een bril of dient als uitgangspunt bij het aanmeten van contactlenzen. Een refractie zegt eigenlijk niets over de conditie van uw ogen. Het kan echter wel zijn dat tijdens een refractie blijkt dat uw gezichtsvermogen verminderd is of dat de sterkte zo veranderd is dat de opticien u adviseert om door de optometrist een optometrisch onderzoek te laten doen.

Optometrisch onderzoek

Wanneer bepaalde omstandigheden daar aanleiding voor geven (uw nieuwe sterkte zorgt niet voor de verwachte verbetering van uw gezichtsvermogen; u gebruikt bepaalde medicatie of er zijn specifieke klachten als hoofdpijn, rode, branderige, droge of jeukende ogen) dan kan de optometrist een optometrisch onderzoek bij u doen. De optometrist zal dan al dan niet met pupilverwijdende oogdruppels uw ogen met speciale testen en onderzoekstechnieken nauwkeurig beoordelen. Dit onderzoek geeft meer informatie over de conditie van uw ogen en/of de eventuele klachten. Wanneer verder onderzoek of medische behandeling door een (oog)arts noodzakelijk blijkt, dan wordt u direct door de optometrist in vele gevallen via de huisarts doorverwezen.

Het optometrisch onderzoek wordt vaak vergoed door uw zorgverzekeraar, deze vergoeding telt wel voor uw eigen risico. De optometristen van Kijk op Ogen zijn aangesloten bij de brancheorganisatie OVN (= Optometristen Vereniging Nederland) het OMH en is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het OMH is het regionaal Optometristenoverleg Midden Holland. Deze groep bestaat uit een aantal nauw samenwerkende optometristen in het Groene Hart en hebben als doel de optometrie op hoog niveau en op professionele wijze uit te oefenen, kennis uit te wisselen en nauwe kontakten te onderhouden met de huis- en oogartsen.

De onderzoeken

Glaucoomonderzoek: Bij dit onderzoek wordt er een gezichtsveldonderzoek gedaan, de oogdruk gedurende verschillende tijdstippen op een dag gecontroleerd m.b.v de Goldmann tonometer. Met pupilverwijdende oogdruppels wordt de voorste oogkamer, de oogzenuw en het netvlies met speciale technieken onderzocht en wordt er een fundusfoto gemaakt. € 45.00

Optometrisch onderzoek: Diverse testen en testmethoden worden gebruikt om de algehele conditie en de kwaliteit van zien van het oog te bepalen. Het voorste oogsegment en het netvlies wordt beoordeeld. Het netvlies wordt in (bijna) alle gevallen beoordeeld met behulp van pupilverwijdende oogdruppels. Ook wordt de oogdruk en het gezichtsvermogen gemeten. € 68.00

Diabetes fundus onderzoek: Dit onderzoek wordt vaak in opdracht van de huisarts uitgevoerd (type 2 diabetes) en via die weg ook gedeclareerd. Uw kwaliteit van zien wordt beoordeeld, uw oogdruk wordt gemeten en in alle gevallen wordt uw netvlies beoordeeld in combinatie met een fundusfoto. Hierbij wordt bijna altijd gebruik gemaakt van pupilverwijdende oogdruppels. € 29.50

Droge ogen onderzoek: Droge ogen is een van de meest voorkomende klachten in de optometrische en/of oogheelkundige praktijk. Dit kan klachten geven als hoofdpijn, branderige ogen, roodheid, wazig zien of zelfs algehele malaise. Bij dit onderzoek wordt er en volledige traananalyse gemaakt, een controle van het voorste oogsegment en advies gegeven omtrent de mogelijkheden van behandeling. Kosten € 45.00, controles € 25.00 

Klachtgericht onderzoek: Hierbij worden alle testen en testmethoden gebruikt die noodzakelijk zijn om uw klacht te kunnen beoordelen en/of te behandelen. Dit kan zijn een beoordeling van een ontsteking van het bindvlies, maar kan ook betrekking hebben op het beoordelen van het netvlies omdat er lichtflitsen en/of vervormingen in het gezichtsvermogen worden geconstateerd e.v.a. klachten. € 45.00

Refractie (=oogmeting): bepaling van de sterkte, het gezichtsvermogen, functionele werking van de ogen en een screening van de oogdruk m.b.v. de NCT. € 39.50 (NB. de aanschaf van een bril is inclusief refractie, uw gegevens worden opgeslagen comform de nieuwe AVG wet)

Refractie bij kinderen: bepaling van de sterkte, samenwerking tussen beide ogen, visuele vaardigheden en gezichtsvermogen. Vaak in combinatie met druppelen € 35.00

Refractie volgens MKH (het meten van Fixatie Disparatie) methode bij bijv. dyslexie; leer- en leesproblemen; visuele stress; whiplash; asthenope klachten en/of concentratieproblemen : bepaling van de sterkte, het gezichtsvermogen, waarbij als extra de oogspierbalans en de samenwerking van beide ogen motorisch en sensorisch volgens een speciaal protocol wordt gemeten. € 99.00 inclusief controle na 2 maanden!

 
Sinds 15 november 2000 is de Wet B.I.G. van kracht. Waardoor de optometrist een aantal oogzorgtaken kan overnemen van de oogarts.
Optometrie is een professie in ontwikkeling. Binnen de Nederlandse gezondheidszorg ontplooit het zich tot een volwaardige beroepsgroep op het gebied van oogzorg. Op het moment zijn er een paar honderd optometristen met een opleiding op HBO-niveau, maar dat aantal groeit gestaag.
HBO-optometrist is een wettelijke erkende beroepsgroep binnen de gezondheidszorg. De optometrie is een door het Ministerie van Volksgezondheid erkende professie binnen de eerstelijns oogzorg. Door bepaalde zorgtaken over te nemen van de oogarts, kunnen de optometristen zorgen voor kortere wachtlijsten bij ziekenhuizen.
De titel optometrist mag alleen gevoerd worden door diegene die een getuigschrift heeft van de Hogeschool van Utrecht afdeling optometrie.
De term optometrist werd tot voor kort ook gebruikt door post MBO-ers die de opleiding optiek (4 jarige MBO opleiding) en een 4 jarige avondopleiding post-MBO hadden afgerond. Dit is met de invoering van de nieuwe wet B.I.G. niet meer mogelijk en in het algemeen wordt de titel contactlensspecialist gevoerd. 
De optometrist levert oogzorg op maat. Hij houdt zich bezig met de zorg voor het oog in de ruimste zin van het woord. Tot de taak van de optometrist behoren oogmetingen, het opsporen van afwijkingen of ziektes aan het oog en het aanmeten van brillen en contactlenzen.
Citaat uit staatsblad 11/2000
  1. De optometrist werkt als zelfstandige beroepsbeoefenaar in de eerstelijnsgezondheidszorg.  
  2. Hij is in staat tot het verrichten van een uitgebreid screenend onderzoek van de ogen, de adnexa en alle visuele vermogens alsmede de oculaire motiliteit van de cliënt met als doel eventuele oogaandoeningen op te sporen.
  3. Bij de screening gaat hij methodisch te werk (volgens bepaalde standaard) te werk, zodat oculaire, anatomische, fysiologische en visuele functies de revue passeren. Hij kan afwijkingen ter zake ontdekken en professioneel omschrijven: ook het afnemen van een anamnese bij de cliënt behoort tot zijn deskundigheid.
  4. Hij is uiteraard ook in staat het voorschrift te bepalen voor eventuele noodzakelijke optische hulpmiddelen (zoals bril en contactlens).
  5. De door hem genoten (HBO)-opleiding stelt hem in staat pathologische aandoeningen te herkennen. Bewaking van de gezondheid van de ogen van de cliënten vormt een belangrijk onderdeel van zijn werkzaamheden.
  6. Op verwijzing van de huis- of oogarts kan ook regelmatig op oogaandoeningen screenen van patiënten met chronische zieken tot zijn werkzaamheden behoren.Te denken valt hier aan chronische ziekten welke de risico op oogaandoeningen vergroten.
     

meer diensten